Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZeelZ aangeboden diensten met betrekking tot: het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheren, werven & selecteren, te verrichten werkzaamheden en organisatie projecten, zodat de opdrachtgever wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van welke aard ook van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als opdrachtgever zijn Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de overeenkomst. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien door ZeelZ expliciet en schriftelijk bevestigd.

 2. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
  a. ‘uitzendkracht’: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ZeelZ werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
  b. ‘opdrachtgever’: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van ZeelZ, voorziet van uitzendkrachten, bedoeld onder a.;
  c. ‘een opdracht’: de overeenkomst tussen ZeelZ en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van ZeelZ werkzaamheden verricht. Iedere opdracht bedraagt minimaal 4 uur.

 3. Bij annulering van doorlopende (vaste) opdrachten wordt aan de opdrachtgever berekend:
  • annuleren één werkdag (maandag t/m vrijdag, ongeacht het tijdstip) voor de inzet van de uitzendkracht (of korter): 100 % van de aangevraagde uren;
  • annuleren twee werkdagen (maandag t/m vrijdag, ongeacht het tijdstip) voor de inzet van de uitzendkracht: 50 % van de aangevraagde uren.

 4. Bij (geheel of gedeeltelijke) annulering van tijdelijke projecten (promoties, evenementen) wordt aan de opdrachtgever berekend, per enkele aanvraag:
  • annuleren één werkdag (maandag t/m vrijdag, ongeacht het tijdstip) voor de inzet van de uitzendkracht (of korter): 100 % van de aangevraagde uren;
  • annuleren twee of drie werkdagen (maandag t/m vrijdag, ongeacht het tijdstip) voor de inzet van de uitzendkracht: 50 % van de aangevraagde uren.
  • annuleren vier of vijf werkdagen (maandag t/m vrijdag, ongeacht het tijdstip) voor de inzet van de uitzendkracht: 25% van de aangevraagde uren.

 5. Alle offertes en overeenkomsten van ZeelZ zijn vrijblijvend tot ondertekening, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is verklaard, en exclusief B.T.W. Zowel ondertekening, het verstrekken van een opdracht door opdrachtgever aan ZeelZ of het afnemen van een dienst door opdrachtgever bevestigt akkoord.

 6. Opdrachtgever neemt alle aansprakelijkheid op zich en vrijwaart ZeelZ voor elke schade die uitzendkracht lijdt of veroorzaakt bij de uitoefening van de werkzaamheden alsof er sprake is van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitzendkracht.
  ZeelZ draagt voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schaden, gevolgschaden en verliezen, die door ZeelZ uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Uitzendkrachten werken namelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
  Evenmin is ZeelZ aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door ZeelZ uitgezonden uitzendkrachten zijn aangegaan met, of welke voor of door hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
  Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het niet verschijnen en/of ziekte van de uitzendkracht van ZeelZ kan ZeelZ nooit aansprakelijk worden gesteld. ZeelZ zal zich tot het uiterste inspannen en krijgt de tijd om zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.

 7. Opdrachtgever zal ZeelZ te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens ZeelZ, eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van verplichtingen, en verleent ZeelZ de bevoegdheid, zijn aanspraken terzake aan de direct belang hebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens ZeelZ tegen de opdrachtgever geldend te maken.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ZeelZ ingediende factuur voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen de opdrachtgever en ZeelZ anders is overeengekomen.

 9. Indien een factuur van ZeelZ niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn de wettelijke rente verschuldigd alsmede alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten welke naar inzicht van ZeelZ ter invordering van het verschuldigde moeten worden betaald. De kopie van de door ZeelZ verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.

 10. Reclames omtrent de facturen moeten binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ZeelZ zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

 11. De opdrachtgever die met een aan hem voorgestelde of ter beschikking gestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan of de uitzendkracht rechtstreeks of via een derde werkzaamheden wil laten verrichten, zal daarvan vooraf schriftelijk kennis geven aan ZeelZ en de opdracht volgens de voorwaarden voor Werving & Selectie beëindigen.

  Indien de opdrachtgever binnen 12 maanden na het voorstel of einde terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met een voorgestelde, getrainde of te werk gestelde uitzendkracht aangaat zonder dat overeenstemming is bereikt over een vergoeding, dan is toch een vergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt 100 % van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht, voor de duur van de gebruikelijke overname termijn van 1040 uur, uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten.

  Deze bepaling geldt voor iedere vorm van samenwerken, iedere arbeidsverhouding of dienstverband welke is ontstaan binnen 12 maanden na het voorstel, de training of het einde van de terbeschikkingstelling. De voorwaarden voor Werving & Selectie zijn op iedere opdracht van toepassing.

Over onze Algemene Voorwaarden

ZeelZ levert mensenwerk. Wij zorgen voor de juiste Professionals. En dat is heel wat anders dan bijvoorbeeld het leveren van goederen. Daarom hebben wij een aantal zaken op een passende manier geregeld, ter bescherming van alle betrokkenen.

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit deze Algemene Voorwaarden.

Duur van de opdracht
Wij stemmen de duur van de opdracht graag vooraf zo goed mogelijk met u af. Er zijn drie mogelijkheden, standaard gaan wij uit van de eerste mogelijkheid:
• U vraagt ZeelZ om flexibele Professionals waar en wanneer u extra handen nodig hebt om welke reden dan ook. Hiervoor betaalt u aan ZeelZ het standaard uurtarief. Wij maken een raamovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder urengarantie of enige regelmaat welke te allen tijde opzegbaar is;
• U garandeert een bepaald aantal af te nemen uren per jaar. Wij leggen dit vast in de raamovereenkomst en u betaalt een lager uurtarief. Deze afspraak kan tussentijds niet worden beëindigd;
• U garandeert ons voor bepaalde tijd (minimaal een jaar), met regelmaat en doorlopend, een bepaald aantal uren per week/maand/kwartaal. Ook dit spreken wij schriftelijk af en deze afspraak heeft het meest gunstige effect op uw uurtarief. Deze overeenkomst eindigt op de afgesproken datum en kan tussentijds niet worden beëindigd.

Aansprakelijkheid
Wij zijn voor een aantal (wettelijke) verplichtingen afhankelijk van u als opdrachtgever. U kunt daarbij denken aan de beëindiging van de uitzending op uw verzoek of aan regels over arbeidstijden met betrekking tot de cao. Ook het juist en tijdig insturen van de inlenersbeloning of raamovereenkomst door u is bijvoorbeeld iets waar wij geen invloed op hebben. Wij moeten erop kunnen rekenen dat u waar nodig uw medewerking verleent en u kunnen aanspreken als er kosten of risico’s ontstaan als u zich daar niet aan houdt. Wij hebben geen invloed op het werk van de flexwerker en de omstandigheden waarin hij of zij dit werk uitvoert. Daar bent u verantwoordelijk voor. Volgens de Arbo-wet bent u de uiteindelijke ‘werkgever’ van de flexwerker en dus aansprakelijk bij schade.

Betaling
Na accordering van de gewerkte uren betalen wij onze flexwerkers uit. Daarna maken we uw nota op. We schieten dus voor. Om de kosten hiervan in de hand te houden, zijn wij genoodzaakt een betalingstermijn te hanteren van veertien dagen. Bij te late betaling bent u rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.

Rechtstreekse arbeidsverhouding
Het voortdurend werven en inzetbaar houden van flexwerkers brengt hoge kosten met zich mee. Uiteraard kunt u een rechtstreekse arbeidsverhouding met een aan u voorgestelde of al bij u werkende Professional aangaan. Wij zijn hier altijd zeer verheugd mee omdat dit betekent dat wij de juiste Professional aan u hebben voorgesteld. Doet u dat binnen een jaar na het voorstel of het beëindigen van de diensten van de Professional, dan bent u aan ons een vergoeding verschuldigd. U heeft immers uw nieuwe fantastische werknemer gevonden dankzij ZeelZ Personeelsbureau gevonden.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden?
Neem gerust contact met ons op.